İş hukuku, çalışma ilişkilerini düzenleyen ve işçi ile işveren arasındaki hukuki ilişkileri, hakları, yükümlülükleri ve çıkarları inceleyen bir hukuk dalıdır. Ayrıca, iş hukuku işçilerin çalışma koşulları, sosyal güvenlik hakları, sendikal faaliyetler, iş güvencesi ve işyeri disiplinleri gibi konuları da kapsar.

İş hukukunda ele alınan temel konular şunlardır:

İş Sözleşmesi ve İşçi Hakları: İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin nitelikleri, süresi, sona ermesi, işçi hakları, çalışma saatleri, ücret ve diğer yan haklar gibi konuları içerir.

Çalışma Koşulları ve Sağlık-Güvenlik: İşçilerin çalışma koşulları, iş güvencesi, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, meslek hastalıkları ve iş kazaları ile ilgili yasal düzenlemeler.

Sendika ve Toplu İş İlişkileri: İşçilerin sendika kurma hakkı, toplu sözleşme görüşmeleri, grev ve lokavt gibi sendikal faaliyetler.

İşverenin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları: İşverenin işçiye karşı yükümlülükleri, iş sağlığı ve güvenliği sağlama, ücret ödemesi ve diğer işçi haklarını koruma.

İş Mahkemeleri ve İş Hukuku Uyuşmazlıkları: İş mahkemelerinin işleyişi, iş hukuku uyuşmazlıklarının çözümü, arabuluculuk ve hakemlik süreçleri.

İşten Ayrılma ve İşsizlik Hakları: İşçinin işten ayrılma şekilleri, işsizlik sigortası ve işsizlik hakları.

İş hukuku, işçilerin haklarını korumak, adil çalışma koşulları sağlamak, işverenlerin yükümlülüklerini belirlemek ve çalışma ilişkilerini düzenlemek amacıyla oluşturulmuş yasalar ve düzenlemeler üzerine kuruludur. İş hukuku uzmanları, işçilerin ve işverenlerin bu yasal düzenlemelere uygun hareket etmeleri ve gerektiğinde hukuki yardım almaları için rehberlik sağlar.

To Top